Service time

Mon - Fri 08.30-18.00

0830055195

แพคเกจเที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน เที่ยวเป็นคู่

แพคเกจเที่ยวสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน เที่ยวเป็นคู่

  • ซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ครึ่งวัน ตั้งแต่เวลา 08.15 น. – 13.00 น.
  • นำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ (ด้วนรถ Seat in Coach) ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” 
  • ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
  • นำท่านสู่วัดเทียนฮกเป็นวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสิงคโปร์และเป็นอีกหนึ่งวัดดังของย่านไชน่าทาวน์ ที่มีชื่อเสียงด้านความสวยงาม ปราณีตของส่วนต่างๆของอาคารวัด 
  • จากนั้นเข้าชมGardens by the Bay อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree (ไม่รวมค่าบัตร SUPERTREE 8 SGD)